Figyelmeztetés

A honlap célja
Honlapunk célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Sager Dental Kft. tevékenységéről, és a Sager Dental Kft. által forgalmazott vagy támogatott gyógyszerekről, termékekről.

Használat feltételei
Minden felhasználó elfogadja a honlap használatának az alábbi feltételeit, és elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlapon szereplő információk jogosulatlan felhasználásáért a Sager Dental Kft. nem vállal felelősséget.
A honlapon elhelyezett információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, amely nem helyettesíti az orvos vagy más egészségügyi szakember felkeresését.

Információk
A Sager Dental Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. A Sager Dental Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A Sager Dental Kft. nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért, és nyomatékosan elutasít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Nem terheli felelősség sem a Sager Dental Kft -t sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért és hiányosságaiért.

Hivatkozások, linkek
Ha Ön elhagyja a www.sagerdental.hu oldalait, és más internetes honlapra kerül át, akkor ott más feltételek érvényesek, és az általuk közölt információk helyességéért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a www.sagerdental.hu honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek
A bejegyzett védjegyek, védett nevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. Az egyes logókat és védjegyeket csak előzetes írásos hozzájárulással lehet felhasználni vagy sokszorosítani. A Sager Dental Kft. által bejegyzett domain-nevek nem használhatók fel sem üzleti célból, sem a Sager Dental Kft. jó hírnevének csorbítására.

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga
A www.sagerdental.hu honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a Sager Dental Kft-t illeti.

Honlapot látogatóktól származó visszajelzések
A Sager Dental Kft. részére elküldött információt nem őrizzük meg, és nem vállalunk válaszadási kötelezettséget.

Adatvédelmi tájékoztató 

A Sager Dental Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, az általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Sager Dental Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Sager Dental Kft., székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

2. A kezelt adatok köre

A honlapon található szolgáltatások egy része nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Ön személyazonossága, illetve személyes adatai feltárása nélkül hozzáférhet.

A honlap meghatározott részei megtekintéséhez azonban szükséges az azonosításra szolgáló adatok megadása. A Sager Dental Kft. a honlapján kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez rendelkezésre bocsátja. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, akkor elfogadja annak a lehetőségét, hogy a honlap bizonyos részeihez nem fér hozzá. A honlap regisztrált felhasználói számára fenntartott szolgáltatások:
- a honlap orvos szakmai (vényköteles termékekre vonatkozó) tartalma.

A regisztrációhoz, illetve az e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez a látogató a nevét, a lakcímét, az e-mail címét és az orvosi pecsétszámát adja meg. A látogató adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sager Dental Kft. a megadott személyes adatokat nyilvántartsa és kezelje. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a honlap üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A honlap üzemeltetője különleges adatot nem gyűjt és nem kezel.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a honlap meghatározott részeinek megtekintéséhez szükséges azonosítás, illetve szakmai információk küldése e-mailben.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a látogató (érintett) hozzájárulása alapján kezeli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik, illetéktelen személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé, az adatokat nyilvánosságra nem hozza.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A honlapon regisztrált látogatói bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Sager Dental Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik az adatok helyesbítését, módosítását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A látogatók ezzel kapcsolatos kérelmüket a Sager Dental Kft. székhelyére vagy info@sagerdental.hu e-mail címre küldött levél útján terjeszthetik elő. Az adatkezelő a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

A honlap látogatója tiltakozhat személyes adatának nem megfelelő kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Avtv. tartalmazza.

8. Adatvédelmi Nyilvántartás

Az adatkezelő a honlap adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztráció végett bejelentette.

Sager Dental Kft. adatkezelési azonosítója: ABI-3354/2010/N